Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup električnih vozil

Ekosklad je objavil Javni poziv 32SUB-EVPO15 s katerim bo omogočil nepovratna finančna sredsta za nakup električnih avtomobilov.

Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:

 • nakup novega vozila na električni pogon;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
 • nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

 

Pogoji za pridobitev

Predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba. Nepovratne finančne spodbude so namenjene vozilom, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil.

Upravičene osebe so:

 • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS;
 • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (v nadaljevanju: zasebniki).

Višina nepovratne finančne pomoči

Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ:

 • 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N in L7e;.
 • 3.000 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;.
 • 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »A« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »C«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.

Postopek pridobitve sredstev

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače

Vse potrebne vloga in javni razpis lahko najdete na internetni strani razpisa.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.