Javna obravnava Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 380. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa mehanizme in ukrepe za izpolnjevanje obveznosti distributerjev goriv glede dajanja obnovljivih virov energije za promet na trg ter potrebne deleže le-teh po posameznih letih. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 23. aprila 2015.

Letni delež biogoriv in električne energije, ki jih mora distributer dati v promet v ciljnem letu 2020, znaša 10 % od vseh prodanih pogonskih goriv ter električne energije za pogon električnih vozil.

Pri izračunu deleža porabe električne energije iz obnovljivih virov v prometu, se energijska vrednost dovedene električne energije iz obnovljivih virov množi s faktorjem 2,5.

Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14) v prvem odstavku 380. člena določa, da morajo distributerji plinastih in tekočih goriv za promet dati v posameznem letu na trg biogoriva ali druge obnovljive vire energije za promet v deležu, kot je določen v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) iz 28. člena EZ-1 glede na količino goriv, ki jih dajo na trg v posameznem letu. Vlada z uredbo določi mehanizme in ukrepe za izpolnjevanje in preverjanje izpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka. 

Ta uredba prenaša določila Direktive 2009/28/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, ki govori o obveznih deležih biogoriv ali drugih obnovljivih virov v prometu. V uredbi so podane metode za izračun tega deleža, kakor tudi korekcijski faktorji, s katerimi se lažje dosega zahtevane deleže. Zavezanci bodo morali o izpolnjevanju zahtev letno poročati Ministrstvu za infrastrukturo. Nadzor nad določbami tako Energetskega zakona in predloga te uredbe pa izvajajo energetski inšpektorji. 

Z novim predlogom bo razveljavljena obstoječa Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11). Najkasneje v roku enega leta je s strani Ministrstva za okolje in prostor predvidena tudi sprememba oziroma dopolnitev trenutno veljavne Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Ur. l. RS, št. 38/12). Takrat bo vsebina predloga te uredbe priključena prej navedeni uredbi o trajnostnih merilih, saj je vsebina obeh uredb povezana in bi zaradi preglednosti in zmanjševanja administrativnih ovir morala biti urejena v enem aktu. Tudi samo poročanje zavezancev bo s tem lažje, saj imamo sedaj metode za izračune zapisane v uredbi o trajnostnih merilih, zahtevane deleže pa v drugi uredbi, kar ni niti pregledno niti ekonomično za zavezance poročanja.  

Letni delež biogoriv in električne enrgije glede na vsa prodana pogonska goriva, ki jih mora distributer dati v promet v posameznem letu, je nižji kot ga je določala Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11), tako da predlog nove uredbe za distributerje predstavlja razbremenitev.

Poročanje distributerjev bo poenostavljeno in usklajeno s poročanjem po Pravilniku o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, ki omogoča izvedbo e-poročanja podatkov.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 23. 4. 2015.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.