Vlada sprejela mnenje glede Teša 6

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje na predloge priporočil poslank in poslancev v zvezi z investicijo v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, ki jih bo posredovala Državnemu zboru RS.

V sprejetem mnenju vlada poudarja, da glede izvedbe revizije investicije s strani Računskega sodišča v okviru svojih trenutnih pristojnosti TEŠ ne more biti revidiranec Računskega sodišča, saj Računsko sodišče nima zakonske pristojnosti za izvajanje nadzora v gospodarski družbi, ki je v posredni državni lasti. Da bi to bilo mogoče, bi bilo potrebno spremeniti zakon, ki ureja Računsko sodišče. Vlada je nato s sprejetjem prenovljenega zakona o SDH v 68. členu zagotovila računskemu sodišču zadostno zakonsko pristojnost za izvajanje nadzora v gospodarskih družbah, ki so v posredni državni lasti. Na vladi je v pripravi tudi poseben zakon, ki bo omogočil računskemu sodišču in ostalim organom nadzor nad projektom TEŠ 6.

 
Zaradi pomembnih nesoglasij med TEŠ in HSE glede NIP 6 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor sklicalo 18. 12. 2013 sestanek, ki so se ga udeležili odgovorni člani uprav in predstavniki nadzornih svetov HSE, TEŠ in PV, prisotni so bili tudi predstavniki Ministrstva za finance in Slovenske odškodninske družbe (SOD). Na sestanku je minister Samo Omerzel zahteval od predstavnikov družb skupine HSE, da čim prej zagotovijo resornemu ministrstvu točne projekcije poslovanja družb, te pa morajo temeljiti na podatkih, ki so med družbami in njihovimi organi usklajeni in potrjeni ter realni. Predvsem gre za podatke o cenah premoga ter količini in ceni električne energije iz TEŠ 6. Na takšnih podatkih mora temeljiti tudi NIP 6, ki je zaradi navedenega šele v končni fazi priprave. 
 
Do dneva, ko je bila v državnem zboru podana zahteva za sklic nove izredne seje na temo TEŠ 6, na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, razen vmesnega poročila o vplivih spremenjenih razmer, povezanih z investicijo v blok 6 TEŠ, na likvidnost, poslovanje in poslovne rezultate družb HSE in TEŠ ter oceno tveganja za unovčitev poroštva RS, zahtevanega še niso prejeli. Omenjeno vmesno poročilo vsebuje ugotovitve, da je položaj skupine HSE izredno zahteven, da bo poslovni rezultat v naslednjih treh letih izrazito padel, zaradi česar bodo kazalci družb HSE in TEŠ izven zavez, danim bankam. Skupina izkazuje v naslednjih treh letih velik likvidnostni primanjkljaj, zato je poslovodstvo HSE na osnovi še ne dokončnih podatkov ocenilo, da bo brez izvedbe dodatnih ukrepov tveganje za unovčitev poroštva RS veliko. 
 
Vlada je s sklepom naložila Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da s pomočjo mednarodne, neodvisne specializirane družbe pripravi pregled možnih opcij in predlog nadaljnjih korakov, povezanih z investicijo v blok 6 TEŠ. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor sklepa ni bilo mogoče izvesti prav zaradi ugotovljenega pomanjkanja realnih poslovnih podatkov. Sklep bo MzIP izvedel, ko bo ministrstvo razpolagalo z usklajenim in s strani pristojnih deležnikov potrjenim NIP 6 ter pravimi projekcijami poslovanja družb v skupini HSE.
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Ministrstvo za finance sta do 30. 10. 2013 sicer prejela osnutek zahtevane novelacije investicijskega programa NIP 6, ki pa ga predhodno niso potrdili niti nadzorni organi v TEŠ  niti v HSE, zaradi česar je minister Omerzel tudi sklical omenjeni izredni sestanek. Vlada je HSE naložila, da do 30. oktobra predstavi vpliv spremenjenih razmer, povezanih z investicijo v blok 6 TEŠ na likvidnost, poslovanje in poslovne rezultate družb HSE in TEŠ ter oceno tveganja za unovčitev poroštva RS. Pred iztekom roka je HSE zaprosil Vlado za podaljšanje roka do 30. 11. 2013, ker do tega roka izvedene aktivnosti še niso zagotavljale verodostojnih podlag za pripravo zahtevanih ocen. 
 
Vlada je s sklepom pozvala še Državno pravobranilstvo, da v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter Ministrstvom za finance v roku treh mesecev pripravi poročilo o zakonitosti ravnanj organov HSE in TEŠ in v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlagajo ukrepe za zaščito interesov Republike Slovenije, vso dokumentacijo in poročilo pa posredujejo organom pregona. V okviru opravljenih aktivnosti so predstavniki Državnega pravobranilstva pregledali 23 dokumentov, vezanih na izvedbo projekta TEŠ 6. 
 
Glede drugega dela priporočila in zahtev, da Vlada Republike Slovenije pripravi poročilo o načrtovanih ukrepih za obvladovanje tveganj, ki jih investicija v blok 6 TEŠ predstavlja za poslovanje družb TEŠ, PV in skupino HSE je potrebno upoštevati pristojnosti Vlade Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije kot podpisnik poroštvene pogodbe, na podlagi poroštvenega zakona, ki ga je sprejel Državni zbor, nima vzvodov, da bi lahko neposredno vplivala na samo realizacijo projekta.
 
V pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z TEŠ 6 med TEŠ in Ministrstvom za finance ter Ministrstvom za infrastrukturo in prostor je določena obveznost uprave TEŠ o poročanju in spoštovanju zavez iz te pogodbe. V primeru nespoštovanja teh zavez ali obveznosti poročanja je določena pogodbena kazen za TEŠ in za poslovodstvo družbe. Vlada se bo poslužila vseh institutov iz naslova sankcij, ki jih določa Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z TEŠ 6 med TEŠ in Ministrstvom za finance ter Ministrstvom za infrastrukturo in prostor na podlagi NIP 6, ki ga morajo predhodno potrditi vsi pristojni deležniki.
 
V zvezi z načrtovanjem ukrepov za obvladovanje tveganj v HSE, TEŠ in PV, na podlagi trenutno veljavnih  predpisov, vlada takšne pristojnosti nima. V skladu z ZSDH je SDH tisti, ki upravlja z naložbami v skladu s smernicami, strategijo, kodeksom in na podlagi letnega načrta upravljanja naložb.
 
Glede vpliva investicije TEŠ 6 na investicijo NEK 2, vlada zagotavlja, da investicija v TEŠ 6 nima neposrednega vpliva na investicijo v NEK 2.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.