Eko sklad: Tehnični kriteriji, ki jih bodo morale izpolnjevati posamezne naložbe v letu 2015

Eko sklad j.s. bo tudi v letu 2015 objavil dva javna poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Z namenom priprave na javna poziva vas vnaprej seznanjamo s ključnimi premisami in spremembami, ki bodo v letošnjih javnih pozivih za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud.

V letu 2015 bodo v stanovanjskih stavbah predmet nepovratnih finančnih spodbud naslednji ukrepi:

 • A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema in sistema za samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov energije v stanovanjski stavbi
 • B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
 • C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • D – priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
 • E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
 • F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
 • G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
 • H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
 • I – gradnja ali nakup skoraj nič energijske stanovanjske
 • J – celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
 • K – nakup stanovanja v obnovljeni skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi

UKREP A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema in sistema za samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov energije v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo tako kot v preteklih letih dodeljevala za termične solarne sisteme s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije in kot novost tudi za toplozračne sprejemnike sončne energije (SSE), ki se bodo uporabljali kot neposredna podpora sistemu ogrevanja prostorov. Za termične solarne sisteme se bo apertura (svetla) površina sprejemnikov, na podlagi katere se bo dodelila spodbuda, še naprej določala skladno s standardoma SIST EN 12975-1, -2 oz. SIST EN 12976-1, -2. Za vpis SSE na informativni seznam Eko sklada mora proizvajalec, zastopnik oz. izvajalec
predložiti merilno poročilo neodvisne institucije. V letu 2015 je predvideno tudi dodeljevanje spodbud za manjše fotonapetostne sisteme na stanovanjskih stavbah do 11 kW, ki bodo namenjeni samooskrbi z električno energijo in tudi ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode, in ne bodo deležni finančnih spodbud iz drugih programov. Za fotonapetostne sisteme se vršna moč sprejemnikov, na podlagi katere bo
dodeljena spodbuda, določa skladno s standardi, SIST EN 61215:2005, SIST EN 61646:2008 in SIST EN 60904-3:2001 pri standardnih pogojih 1,000 W/m2, 25°C, AM 1.5. Za fotonapetostne module je potrebno predložiti ES izjavo o skladnosti skladno s Pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (upoštevanje standarda SIST EN 61730-1:2008+A1:2012+A2:2013).

 

UKREP B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo tako kot v preteklih letih dodeljevala za kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete in polena ter za kamine oziroma peci na pelete za centralno ogrevanje stavb. Izkoristek pri nazivni toplotni moči ostaja enak in mora biti večji ali enak 90 %. Na novo se bodo prilagodile emisijske zahteve za naprave glede na veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav z dne 20. 3. 2013. Vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3. Zahteve za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, ostajajo enake: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normirani temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih. Za uvrstitev nove kurilne naprave na informativni seznam Eko sklada je potrebno predložiti merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin).

 

UKREP C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za serijsko izdelane sanitarne toplotne črpalke in za serijsko izdelane ogrevalne toplotne črpalke tipa voda-voda, zemlja-voda in zrak-voda. Sanitarne toplotne črpalke Kriterij ustreznosti sanitarnih toplotnih črpalk bo mejna vrednost grelnega števila COP, določena skladno s standardom SIST EN 16147:2011, in bo glede na prejšnji javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada enaka:

COP pogoj zahtevan standard – sanitarna toplotna črpalka

Za vpis sanitarne toplotne črpalke na obnovljeni informativni seznam Eko sklada bo moral proizvajalec ali uvoznik/distributer za preverjanje ustreznosti grelnega števila COP predložiti veljavno merilno poročilo oziroma certifikat neodvisne evropske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev oziroma Potrdilo o kakovosti toplotne črpalke, skladno s standardom SIST EN 16147:2011. V kolikor je bila za preverjanje ustreznosti predložena dokumentacija, izdelana skladno s standardom SIST EN 255-3, sanitarna toplotna črpalka ne bo več uvrščena na obnovljeni informativni seznam, ki bo objavljen na spletni strani Eko sklada.
Proizvajalec oziroma uvoznik/distributer sanitarne toplotne črpalke, ki ne razpolaga z zahtevanimi dokumenti akreditirane inštitucije, lahko vloži vlogo za izdajo Potrdila o kakovosti toplotne črpalke na ustrezno inštitucijo.
Ogrevalne toplotne črpalke

Kriterij za ustreznost vseh tipov ogrevalnih toplotnih črpalk bo v letu 2015 še vedno mejna vrednost grelnega števila COP. Predvidene mejne vrednosti grelnega število COP za posamezne tipe ogrevalnih toplotnih črpalk so navedene v tabeli – tabela si lahko ogledate v okviru dokumenta

 

Za obnovljeni informativni seznam Eko sklada bodo vpisane vse ogrevalne toplotne črpalke, za katere je proizvajalec ali uvoznik/distributer za preverjanje ustreznosti grelnega števila COP že predložil veljavna merilna poročila oziroma certifikate neodvisne evropske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev oziroma Potrdila o kakovosti toplotne črpalke, skladno s standardom SIST EN 14511-2, -3. Obstoječe ogrevalne toplotne črpalke tipa zrak/voda bodo na obnovljen informativni seznam vpisane kot tip vklop/izklop, kjer je podano grelno število pri pogojih A2/W35 skladno s standardom SIST EN 14511-2, -3. Pri toplotnih črpalkah tipa zrak/voda z zvezno regulacijo je potrebno predložiti tudi ustrezno merilno poročilo oziroma certifikat pri pogojih A2/W35 in polni moči skladno s standardom SIST EN 14511-2, -3. Za vpis nove ogrevalne toplotne črpalke pa mora proizvajalec ali uvoznik/distributer predložiti merilno poročilo oziroma certifikat neodvisne evropske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev skladno s standardom SIST EN 14511-2, -3 ali SIST EN 14825:2014, kot je navedeno v zgornji tabeli, oziroma za tip toplotne črpalke zrak/voda (zvezna regulacija) merilno poročilo oziroma certifikat skladno s standardom SIST EN 14825:2014. Kadar proizvajalec ali uvoznik/distributer predloži dokumentacijo akreditirane neodvisne evropske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev po navedenih standardih, mora biti v dokumentaciji navedeno izmerjeno grelno število in moč pri pogoju navedenem v tabeli. V kolikor proizvajalec oziroma uvoznik/distributer ogrevalne toplotne črpalke ne razpolaga z zahtevanimi dokumenti akreditirane inštitucije, lahko predloži Potrdilo o kakovosti toplotne črpalke Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

 

UKREP D – priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Pri tem ukrepu v primerjavi z lanskim letom ne bo sprememb. Pravica do nepovratne finančne spodbude bo dodeljena le v primeru zamenjave obstoječih kurilnih naprav z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije.

 

UKREP E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo iz lesa, npr. za okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve, ki na stanovanjskih stavbah zamenjujejo obstoječe. V letu 2015 bo novo leseno zunanje stavbno pohištvo moralo imeti toplotno prehodnost Uw [1] 1.1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitev in energijsko učinkovit distančnik s 0,060 W/mK.

Za vpis lesenega zunanjega stavbnega pohištva na informativni seznam Eko sklada mora proizvajalec, zastopnik oz. izvajalec predložiti poročilo o določitvi toplotne prehodnosti lesenega zunanjega stavbnega pohištva (Uw). Poročilo mora biti izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, skladno z veljavnimi standardi, navedenimi v Tabeli E.1, točke 4.12 harmoniziranega standarda SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. Iz poročila morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf) ter o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ). Navedeni morajo biti tudi geometrijski podatki profila in zasteklitve.  Poleg poročila o toplotni prehodnosti lesenega zunanjega stavbnega pohištva je potrebno predložiti izjavo o lastnostih, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, razen v primeru upravičene uporabe določila člena 5 te Uredbe. Izjava mora temeljiti na uporabi harmoniziranega standarda SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. V predračunu izvajalca naložbe mora biti naveden tip lesenega zunanjega stavbnega pohištva, skladen z izjavo o lastnostih, oziroma enotna identifikacijska oznaka tipa zunanjega stavbnega pohištva. Zahteve za vgradnjo novega lesenega zunanjega stavbnega pohištva:

 •  Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino.

 •  Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

UKREP F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za toplotno zaščito zunanjih sten starejših stanovanjskih stavb. Po novem bo moral fasadni sistem izpolnjevati nižje razmerje toplotne prevodnosti in debeline uporabljene toplotne izolacije, ki bo znašalo λ/d = 0,250 W/m2K. Toplotna prevodnost fasadne toplotne izolacije bo lahko znašala največ λ = 0,045 W/mK. Glede na zahtevano razmerje bo tako debelina  toplotne izolacije z nižjo toplotno prevodnostjo, npr. 0,03 W/mK, znašala 12 cm, s toplotno prevodnostjo 0,04 W/mK 16 cm, pri najvišji dopustni toplotni prevodnosti 0,045 W/mK pa najmanj 18 cm. Navedeno razmerje λ/d = 0,250 W/m2K bo moralo biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti. Iz navedenega izhaja, da se bo zaostritev te zahteve v letu 2015 odražala v povečanju debeline toplotne izolacije fasade za 2 cm. Ohranilo se bo tudi sofinanciranje izvedbe dodatne toplotne izolacije na že izoliranih fasadah. V primeru, da je na eno ali dvostanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, lahko vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne izolacije se obstoječa upošteva s toplotno prevodnostjo λ = 0,045 W/mK in dejansko debelino (dobst), ki bo razvidna iz fotografije obstoječega stanja, posnetega z merilnim trakom. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d = 0,250 W/m2K – enačbo lahko najdete v okviru doukmenta.

Za uvrstitev kontaktno-izolacijskih fasadnih sistemov na informativni seznam Eko sklada je potrebno predložiti Evropsko tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG) in Izjavo o lastnostih, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov. Pri izvedbi je potrebno upoštevati Priporočila tehnične smernice za pravilno izvedbo kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov, izdane s strani GIZ PFSTI.

 

UKREP G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši
eno ali dvostanovanjski stavbi*
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za toplotno zaščito strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejših stanovanjskih stavb. Po novem bo morala izvedba tega ukrepa izpolnjevati nižje razmerje toplotne prevodnosti in debeline uporabljene toplotne izolacije, ki bo znašalo λ/d = 0,150 W/m2K. Toplotna prevodnost toplotne izolacije bo lahko znašala največ λ = 0,045 W/mK. Glede na zahtevano razmerje bo tako debelina toplotne izolacije z nižjo toplotno prevodnostjo, npr. 0,035 W/mK, znašala 24 cm, s toplotno prevodnostjo 0,04 W/mK 27 cm, pri najvišji dopustni toplotni prevodnosti 0,045 W/mK pa bo morala biti vgrajena izolacija debeline najmanj 30 cm. Navedeno razmerje λ/d = 0,150 W/m2K bo moralo biti izkazano tudi v primeru izvedbe ukrepa s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti. Iz navedenega izhaja, da se bo zaostritev te zahteve v letu 2015 odražala v povečanju debeline toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru za 4 cm. Obstoječa, neodstranjena toplotna izolacija, se pri tem ukrepu ne upošteva.

 

Ukrep H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za eno od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno s standardom SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema in specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati vsaj 65 % energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka. Za vpis centralne prezračevalne naprave na informativni seznam Eko sklada mora proizvajalec, zastopnik oz. izvajalec predložiti merilno poročilo, skladno s standardom SIST EN 308. Kot ustrezna merilna poročila se bodo upoštevala tudi poročila, izdelana na podlagi meritev po preizkusnih metodah PHI, DIBt in SIST EN 13141-7. Za lokalne prezračevalne naprave proizvajalec, zastopnik oziroma izvajalec predloži ustrezno merilno poročilo ali tehnični list.

UKREP I – gradnja ali nakup skoraj nič- energijske stanovanjske stavbe
Zahteve za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep gradnja ali nakup skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe bodo glede na prejšnji javni poziv ostale enake. Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za gradnjo ali nakup nove eno ali dvostanovanjske stavbe, za katero bo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki bodo objavljeni na spletni strani Eko sklada. Načrtovana gradnja se bo preverjala na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50). Dovoljena bo le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U = 0,9 W/m2K, skladno s  standardom  SIST EN 14351-1 z najmanj trojno zasteklitvijo. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Obvezna bo vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka in specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). V primeru uporabe fosilnih goriv bodo dovoljene le kondenzacijske plinske kurilne naprave. Stavba bo morala najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij mora po standardu SIST EN 13829 znašati: n50 [1] 0,6 h-1.

 

UKREP J – celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
Zahteve za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep obnova starejše stanovanjske stavbe bodo, glede na lanski javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, ostale enake.
Energijska učinkovitost obnovljene stavbe mora biti v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 35 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki bodo objavljeni na spletni strani Eko sklada. Načrtovana obnova se bo tudi v letu 2015 preverjala na podlagi izračuna »PHPP« za obstoječe in prenovljeno stanje, starega oz. novega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo prenove PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50). Dovoljena bo le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata) s toplotno prehodnostjo U = 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1 z najmanj trojno zasteklitvijo. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka in specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). Stavba mora najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij mora po standardu SIST EN 13829 znašati: n50 1,2 h-1.

 

UKREP K – nakup stanovanja v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Nepovratna finančna spodbuda bo v letu 2015 namenjena nakupu stanovanja v tri- in večstanovanjskih stavbi, prenovljeni v pasivni oziroma skoraj nič energijski razred. Upravičeni osebi, ki bo kupec stanovanja – fizična oseba, bo delno pokrivala višje stroške naložbe, ki so posledica izvedbe energijsko učinkovitega toplotnega ovoja stavbe, izvedbe centralnega prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnje energijsko učinkovitega ogrevalnega sistema. Nepovratna finančna spodbuda bo posamezni upravičeni osebi lahko dodeljena le za nakup enega stanovanja v isti večstanovanjski stavbi. Tehnične zahteve oziroma kriteriji za toplotni ovoj stavbe ter za instalacije bodo enake zahtevam ukrepa I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.