Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za obdobje 2019–2021. Nove tarifne postavke omrežnine začnejo veljati 1. januarja 2019, objavljene pa so v Uradnem listu RS, št. 82/18. Za dobrih 5 % nižja omrežnina za distribucijski sistem in za 0,65 % višja omrežnina za prenosni sistem pomeni, da bodo odjemalci na distribucijskem sistemu za uporabo omrežij plačali manj.

Tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem se bodo v regulativnem obdobju 2019–2021 letno zviševale za 0,65 odstotka, tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem pa se bodo letno zniževale za 5,13 odstotka.

Navedene spremembe tarifnih postavk omrežnine bodo imele – ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine in DDV glede na predhodno leto – naslednji vpliv na končno ceno oskrbe z električno energijo:

  • značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 8,06 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 9,74 evra in v letu 2021 za 8,20 evra;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 50 MWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 193,85 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 183,68 evra in v letu 2021 za 173,89 evra;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 2 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 1376,43 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energij, v letu 2020 za 1297,47 evra in v letu 2021 za 1234,05 evra;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 24 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 13.534,39 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 12.751,44 evra in v letu 2021 za 12.146,52 evra.

Regulativni okvir elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 je določen skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. 

Zviševanje tarifnih postavk omrežnine pri sistemskem operaterju prenosnega električnega omrežja  ELES, d.o.o, je kljub načrtovanemu trendu rasti porabe električne energije predvsem rezultat 5,7-odstotnega zvišanja upravičenih stroškov glede na obdobje 2016–2018, in sicer predvsem zaradi  zvišanja načrtovanih stroškov električne energije za izgube v omrežju ter stroškov novih nalog sistemskega operaterja. Na strani virov za pokrivanje upravičenih stroškov pa se znižujejo celotni načrtovani prihodki od upravljanja prezasedenosti zaradi sprememb na trgovalnih območjih oziroma razdelitve nemško-avstrijskega trga na dve ločeni trgovalni območji in zaradi načrtovane porabe teh prihodkov za naložbe. Posledično se glede na regulativno obdobje 2016–2018 znižujejo načrtovani prihodki od upravljanja prezasedenosti, ki se uporabljajo za znižanje omrežnine. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov je Agencija za energijo upoštevala tudi ugotovljene presežke regulativnega obdobja 2015–2017, ki so bili posledica višjih realiziranih prihodkov od upravljanja prezasedenosti za namene znižanja omrežnine, kot so bili načrtovani za posamezno leto.

Zniževanje tarifnih postavk omrežnine pri sistemskem operaterju distribucijskega električnega omrežja  SODO, d.o.o., je predvsem posledica načrtovanega trenda rasti porabe električne energije. V regulativnem obdobju 2019–2021 je glede na obdobje 2016–2018 upoštevan 1-odstotni dvig upravičenih stroškov. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov je agencija upoštevala tudi presežek omrežnine iz obdobja 2015–2017, medtem ko se je v obdobju 2016–2018 pokrival primanjkljaj omrežnine preteklih let. Presežek omrežnine v obdobju 2015–2017 je nastal predvsem zaradi večje porabe električne energije od načrtovane.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.