Sprejet Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci

Pravilnik določa obseg in vrsto podatkov, ki jih izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo za potrebe energetskega načrtovanja, poslovanja in opravljanja dejavnosti, spremljanja naložb v energetsko infrastrukturo ter izvajanja aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije, proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije, ki so potrebni za učinkovito spremljanje izvajanja nacionalne energetske politike. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 22/2016, začne pa veljati 1. aprila 2016.

Minister, pristojen za energijo, s pravilnikom predpiše vrsto podatkov, ki so mu jih dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci.

Namen pravilnika je zagotoviti učinkovito, zanesljivo in pravočasno posredovanje podatkov in dokumentov ob upoštevanju določb predpisov s področja elektronskega poslovanja.

Pravilnik omogoča sodoben način posredovanja podatkov z uporabo spletne aplikacije za e-poročanje, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za energijo. Posredovanje podatkov preko aplikacije omogoča varno podpisovanje elektronskih dokumentov z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila, ki je vezano na odgovorno oziroma pooblaščeno osebo zavezanca za poročanje. 

Ključne spremembe glede posredovanja podatkov na podlagi Energetskega zakona (EZ-1), ki so implementirane v Pravilniku so:

  • na podlagi 329. člena EZ-1 morajo proizvajalci ali njegov pooblaščeni zastopnik ali uvoznik, ki dajejo na trg proizvode, povezane z energijo oziroma naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije in distributerji, ki omogočajo dostopnost teh proizvodov na trgu, ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročati o količini proizvodov danih na trg v Republiki Sloveniji in o njihovem energijskem razredu, ki je zapisan na energijski nalepki oziroma v tehnični dokumentaciji proizvoda oziroma naprave;
  • na podlagi 382. člena EZ-1 prodajalci tekočih goriv, ki se uporabljajo v cestnem prometu, poročajo ministrstvu, pristojnemu za energijo, o količini prodanih goriv ločeno za posamezne vrste goriv oziroma njihovih mešanic in strukturirani glede na kupce goriv;
  • na podlagi 382. člena EZ-1 upravljavci oziroma lastniki javnih parkirišč in parkirišč, ki so dostopna javnosti, ter parkirišč stavb organov javnega sektorja, ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročajo o številu priključnih mest za električna vozila in o količini električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih;
  • na podlagi 29. člena EZ-1 lokalne skupnosti sprejmejo lokalni energetski koncept (LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti in glede izvajanja LEK na podlagi zadevnega pravilnika o izvedenih ukrepih letno poročajo ministrstvu;
  • na podlagi »Informacije o zbiranju cen naftnih derivatov ob uvedbi liberalizacije trga naftnih derivatov«, s katero se je seznanila Vlada RS na redni seji 3. 2. 2016 je zaradi predvidene delne liberalizacije trga naftnih derivatov v Sloveniji za zagotavljanje nadaljnjega spremljanja cen naftnih derivatov in izvajanja obveznosti rednega tedenskega poročanja strukture cen Evropski komisiji dodana obveznost rednega tedenskega posredovanja podatkov strukture veljavnih maloprodajnih cen naftnih derivatov s strani največjih trgovcev z naftnimi derivati.

Podrobnejši nabor podatkov, opredelitev zavezancev, periodika in roki za posredovanje podatkov ministrstvu, so opredeljeni v Prilogi, ki je sestavni del pravilnika.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.