Sprejet Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta (LEK) ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2016.

Skladno z 29. členom Energetskega zakona (EZ-1) lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (LEK), kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Minister, pristojen za energijo s tem pravilnikom predpiše metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov, katere skladnost se presoja z izdajo soglasja ministra, pristojnega za energijo. Nov pravilnik nadomešča pravilnik iz leta 2009 in njegove spremembe in dopolnitve iz leta 2011.

 

Ključne spremembe, ki jih je predpisal EZ-1, implementirane v novem Pravilniku so:

  • lokalne skupnosti načrtujejo prostorske in gospodarske ureditve, katerim temelj načrtovanja predstavlja LEK kot strokovna podlaga za prostorske načrte;
  • v LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu s Energetskim konceptom Slovenije (EKS), akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije in cilji za izboljšanje kakovosti zraka (Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020, Akcijskim načrtom za skoraj nič – energijske stavbe za obdobje do leta 2020, Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem);
  • lokalne skupnosti so dolžne uskladiti LEK z novo sprejeti zgoraj predstavljemi dokumenti v roku enega leta od sprejetja teh dokumentov;
  • Samoupravna lokalna skupnost pripravi LEK sama ali z eno ali več drugimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi;
  • LEK se sprejme na vsakih 10 let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.

Minister, pristojen za energijo, izda soglasje k LEK-u v roku 45 dni od prejema LEK oziroma najkasneje v 4 mesecih, če so samoupravne lokalne skupnosti pripravile skupen LEK. V primeru molka organa se šteje, da ministrstvo, pristojno za energijo, soglaša z LEK.

Pravilnik določa tudi poročanje samoupravne lokane skupnosti o izvajanju LEK. Poročanje ministrstvu, pristojnemu za energijo, poteka enkrat letno na obrazcih iz priloge pravilnika.

Na podlagi 18. člena Pravilnika je ministrstvo, pristojno za energijo, pripravilo informacijski priročnik, ki vsebuje podrobnejše napotke za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (LEK). Namen priročnika je omogočiti izdelovalcem LEK poenotena navodila glede obveznih vsebin LEK. Priročnik bo v kratkem objavljen na spletnih straneh ministrstva.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.