Distribucije električne energije so vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti določbe drugega stavka četrtega odstavka 78. člena in 82. člena Energetskega zakona

Trenutna organiziranost izvajanja GJS distribucijski operater (v nadaljevanju: GJS DO) poteka na način, da pet elektrodistribucijskih podjetij (EDP) po pogodbi za SODO d.o.o. (distribucijski operater) izvajajo naloge GJS DO, SODO d.o.o. pa od distribucijskih podjetij najema elektroenergetsko infrastrukturo.

Zaradi zahtev evropske zakonodaje, ki dopušča različne možnosti ureditve, je bil tak način organiziranosti vzpostavljen v letu 2007. Družba SODO d.o.o. je leta 2007 dobila koncesijo za opravljanje in izvajanje nalog GJS DO, ki jih z nekaj zaposlenimi, dejansko opravlja samo na papirju. Dejansko pa naloge GJS DO, tako kot pred letom 2007, še naprej izvajajo EDP.

Organiziranost, ki je bila vzpostavljena v letu 2007, se je v praksi hitro pokazala kot neučinkovita, kar je v letu 2009 potrdilo tudi Računsko sodišče. Kot odziv na mnenje Računskega sodišča, je pristojno ministrstvo v letu 2009 predvidelo reorganizacijo GJS DO, ki pa realno ni bila izvedljiva in posledično tudi ne izpeljana. Rezultat tega je, da je izvajanje GJS DO še danes neučinkovito in finančno potratno. Od leta 2009 dalje je pristojno ministrstvo skozi spremembe zakonodaje to neučinkovitost in težave, ki se pojavljajo pri izvajanju GJS DO, skušalo odpraviti. Žal pa spremenjena zakonodaja v praksi ni doprinesla bistvenih sprememb, razen tega, da je dopustila široko možnost interpretacij, ki jih SODO d.o.o. s pridom izkorišča in sicer z namenom povečevanja obsega nalog (in sredstev), ki jih opravlja. Slednje ni bilo nikoli predvideno, zato je pogodba med SODO d.o.o in EDP sklenjena do leta 2057. EDP so zaradi tega nenačrtnega podvajanja izvajanja nalog GJS DO s strani SODO d.o.o., in s tem seveda zmanjševanja sredstev za EDP, v nezavidljivem položaju, saj zmanjševanje sredstev ogroža njihovo poslovanje in delovanje, gledano predvsem z vidika kakovosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo uporabnikov omrežja.


O vseh aktivnostih, ki jih SODO d.o.o. izvaja,  elektrodistribucijska podjetja redno obveščajo Ministrstvo za infrastrukturo, kot zakonodajalca in upravljavca SODO d.o.o., a žal neuspešno. Kot zadnji primer navajamo zahtevo družbe SODO d.o.o. (prijave na Agencijo za energijo), ki jo je naslovila na vsa EDP za posredovanje podatkov z namenom vzpostavitve lastnega informacijskega sistema. To pomeni podvajanje nalog in informacijskega sistema, ki ga imajo EDP že vzpostavljenega in uspešno deluje že vrsto let. Zaradi vsega navedenega so bila EDP v okviru združevanj GIZ DEE primorana vložiti predlog za prednostno obravnavanje ustavne pobude že navedenih členov EZ-1.

GIZ DEE ob tem ponovno poudarja nujnost odprave vseh nepravilnosti in k reorganizaciji izvajanja GJS DO v Republiki Sloveniji na način, da bodo EDP, kot lastniki elektroenergetske infrastrukture, sami izvajali naloge GJS DO. Slednje je tudi ustaljena praksa v večini držav članic EU, ki deluje, ne nazadnje je bilo to že ugotovljeno skozi delo v posebni delovni skupini v okviru Energetske zbornice Slovenije v kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, sindikatov, SODO, Slovenskega državnega holdinga in GIZ DEE. Delovna skupina  je obravnavala različne možnosti organiziranosti GJS DO in v končnem poročilu podala sedem možnih variant.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.