Pojasnilo Agencije za energijo glede izvedbe 6. točke 13. člena Uredbe (EU) št. 347/2013

Uredba (EU) št. 347/2013 v 6. točki 13. člena določa, da mora vsak nacionalni regulativni organ objaviti svojo metodologijo in merila, ki se uporabljajo za vrednotenje naložb v projekte za infrastrukturo električne energije in plina ter večjih tveganj teh projektov.

Skladno s 118. in 252. členom Energetskega zakona mora Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) določiti tudi metodologijo za pripravo in ocenitev naložbenih načrtov elektrooperaterjev in operaterjev sistemov zemeljskega plina (v nadaljevanju operater).
 
V veljavnem regulativnem obdobju agencija obravnava naložbe operaterjev po naslednjih metodologijah:

Skladno z navedenimi metodologijami se vsi upravičeni stroški naložb vključijo v regulativno bazo sredstev, operater pa dobi povrnjena sredstva z amortizacijo sredstev. Razen tega je operater upravičen do reguliranega donosa na sredstva. Pri izračunu reguliranega donosa je upoštevan tudi tehtani povprečni strošek kapitala (WACC), ki odraža tveganje opravljanja regulirane dejavnosti in je določen tudi na podlagi modela določanja cen dolgoročnih naložb (CAPM – Capital Asset Pricing Model).
 
Veljavni način reguliranja naložbenih aktivnosti za operaterje ne predstavlja velikih tveganj, saj je večina tveganj pri izvajanju naložb prenesena na končne odjemalce. Zato izdelava posebne metodologije za naložbe z večjim tveganjem, kot so potencialno projekti skupnega evropskega interesa, po mnenju agencije ni potrebna. Prav tako agencija meni, da so operaterji z veljavnim regulativnim modelom primerno spodbujeni k izvajanju naložb in bi dodatne spodbude lahko vodile v manj racionalno investiranje v energetsko infrastrukturo.
 
V skladu z Energetskim zakonom agencija pripravlja metodologije za pripravo in ocenitev naložbenih načrtov operaterjev. Te metodologije bodo za večje projekte zahtevale tudi izdelavo analize stroškov in koristi, kar bo agenciji omogočalo potrjevanje naložbenih načrtov glede na ekonomsko in finančno upravičenost naložb.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.