Pohitite: Rok za oddajo vloge za oprostitev davka poteče 31. januarja

real estate, house, house purchase
Foto: geralt iz Pixabay

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.

Davčna osnova

Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, in na način, ki ga določi občinska skupščina.

Znižanje davčne osnove

Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani (zakonec, otroci in posvojenci lastnika) oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo.

Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine.

Če gre za solastništvo stavbe, se vrednost stanovanjske površine deli v razmerju s solastniškimi deleži.

Davčna stopnja

Na podlagi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2023 se valorizirajo zneski za odmero davka od premoženja; za leto 2023 znašajo:

Stopnja davka od premoženja:

  • Za stavbe:
Od vrednosti EUR Znaša davek
Nad Do EUR  % EUR
9.617,06 0,10
9.617,06 53.428,11 9,62 + 0,20 nad 9.617,06
53.428,11 106.856,19 97,24 + 0,30 nad 53.428,11
106.856,19 160.284,33 257,52 + 0,45 nad 106.856,19
160.284,33 213.712,42 497,95 + 0,65 nad 160.284,33
213.712,42 275.536,34 845,23 + 0,85 nad 213.712,42
275.536,34 1.270,73 + 1,00 nad 275.536,64

 

  • Za prostore za počitek in rekreacijo:
Od vrednosti EUR Znaša davek
Nad Do EUR  % EUR
9.617,06 0,20
9.617,06 53.428,11 19,23 + 0,40 nad 9.617,06
53.428,11 106.856,19 194,47 + 0,60 nad 53.428,11
106.856,19 160.284,33 515,04 + 0,80 nad 106.856,19
160.284,33 213.712,42 942,47 + 1,00 nad 160.284,33
213.712,42 275.536,34 1.476,75 + 1,25 nad 213.712,42
275.536,34 2.249,55 + 1,50 nad 275.536,34

 

  • Za poslovne prostore:
Od vrednosti EUR Znaša davek
Nad Do EUR  % EUR
9.617,06 0,15
9.617,06 53.428,11 14,43 + 0,35 nad 9.617,06
53.428,11 106.856,19 167,77 + 0,55 nad 53.428,11
106.856,19 160.284,33 461,62 + 0,75 nad 106.856,19
160.284,33 213.712,42 862,33 + 1,00 nad 160.284,33
213.712,42 1.396,61 + 1,25 nad 213.712,42

 

Oprostitve

Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje:

  • od kmetijskih gospodarskih poslopij;
  • od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti;
  • od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
  • od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik;
  • od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

Davka od premoženja na posest stavb so začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in to za dobo 10 let. Za prvega lastnika se šteje tudi tisti, ki je takšno stavbo podedoval, vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik.

Oprostitev se prizna tudi za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali obnove vrednost stanovanjske hiše oziroma stanovanja ali garaže povečala za več kot 50 %.

Računanje dobe začasne oprostitve plačila davka od premoženja

Začasna oprostitev davka od premoženja se računa od prvega dne naslednjega meseca po izdaji dovoljenja za uporabo stavbe oziroma od začetka uporabe stavbe, če se stavba začne uporabljati pred izdajo dovoljenja. Če ob začetku uporabe stavba še ne ustreza osnovnim pogojem za bivanje, se doba do izpolnitve teh pogojev ne všteva v dobo oprostitve, kljub temu pa se davek za ta čas ne odmerja. Če obstaja dvom, ali so izpolnjeni osnovni pogoji za bivanje, o tem odloči davčni organ na podlagi podatkov za stanovanjske zadeve pristojnega občinskega upravnega organa in krajevne skupnosti.

Vloga za začasno oprostitev

Začasno oprostitev zavezanec uveljavlja tako, da označi na napovedi, da gre za prvega lastnika. Če zavezanec začasne oprostitve ne uveljavlja že v napovedi (ker je npr. pogoje izpolnil kasneje), pa  jo lahko uveljavlja z vlogo (posebnega predpisanega obrazca ni), ki jo vloži pri davčnem organu, na območju katerega je nepremičnina (kjer je vložil napoved). Vlogo mora zavezanec vložiti najpozneje do 31. januarja po poteku leta, v katerem je izpolnil pogoje za uveljavljanje začasne oprostitve davka, če vloge ni vložil že prej. V primeru, da je zavezanec vlogo za začasno oprostitev vložil po pravnomočnosti odmerne odločbe za tekoče odmerno leto, se bo lahko naknadno vložena vloga za začasno oprostitev upoštevala šele v prihodnjem odmernem letu, pri tem pa se bo začetek teka roka določil v skladu s pravili ZDO (torej z naslednjim mesecem uporabe oz. uporabnega dovoljenja).

Kdaj se začasna oprostitev ne prizna

Začasna oprostitev davka se ne more priznati za prostore za počitek oziroma rekreacijo, pa tudi ne za poslovne prostore, čeprav so sestavni del stanovanjske stavbe.

Olajšave pri plačevanju davka na posest stavb

Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši lastnika in njegovega zakonca in tisti, ki jih je lastnik po zakonu dolžan vzdrževat), ki je z njimi v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, stalno prebival v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, se odmerjeni davek zniža za 10 % za četrtega in enako za vsakega nadaljnjega družinskega člana.

Zavezanec uveljavlja olajšavo s posebno vlogo (posebnega predpisanega obrazca ni), ki jo mora predložiti davčnemu organu do 31. januarja v letu, za katero se davek odmerja. Če vloga ni bila vložena v predpisanem roku, se zavezancu olajšava ne prizna.

Roki

Davek se plačuje po odmerni odločbi. Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.

Prav tako je zavezanec dolžan v roku 15 dni od dneva spremembe napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.

Davek se odmerja letno vnaprej in se plačuje v trimesečnih obrokih, razen kadar davčna obveznost znese manj kot 200 evrov. V tem primeru je davek plačljiv polletno. Zavezanci, katerim davek za tekoče leto še ni bil odmerjen, plačujejo akontacije davka za tekoče leto na podlagi odločbe iz preteklega leta.

Nastanek davčne obveznosti

Davčna obveznost za davek od premoženja na posest stavb nastane takrat, ko je sklenjena pogodba o prodaji. Če je zavezanec stavbo ali prostor za počitek oziroma rekreacijo pridobil z gradnjo, nastane davčna obveznost z izdajo dovoljenja za uporabo. Če zavezanec začne stavbo ali prostor za počitek oziroma rekreacijo uporabljati pred izdajo dovoljenja, nastane davčna obveznost z začetkom uporabe teh prostorov.

Sprememba davčne obveznosti

Nastanek, sprememba ali prenehanje davčne obveznosti se pri odmeri davka upošteva od prvega dne naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem je obveznost nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe.

Vir: Ministrstvo za finance

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekTako najbolje očistite avtomobilske sedeže
Naslednji članekNajbolj prodajani avtomobili 2022 po svetu

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.