Povabilo k oddaji predlogov operacij za izvedbo demonstracijskih projektov celovite energetske prenove javnih stavb kulturne dediščine

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja v lasti države, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine in bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne NALOŽBE 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Povabilo nosi oznako »Pilot_KD_2016«.

Operacija lahko vsebuje predlog celovite energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb kulturne dediščine, ki ustrezajo predmetu povabila. Predlogi operacij, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt energetske prenove javnih stavb kulturne dediščine ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja v lasti države, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

  • Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS),
  • Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Upravičeni do sofinanciranja po tem povabilu so osebe ožjega in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo.

Za izvedbo operacij prenov stavb javnega sektorja po tem povabilu je na voljo cca. 2,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, ki bo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija pilotnega projekta mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Rok za oddajo vlog s predlogi pilotnih projektov je 16. 12. 2016.

Vloge se predložijo na predpisanih obrazcih po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila povabila.

Več informacij

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.