Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018 – 2020

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 9/18 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za namen izvajanja energetske prenove javnih stavb je ministrstvo objavilo tudi nove različice navodil za izvajanje operacij energetske prenove stavb javnega sektorja.

Predmet sofinanciranja iz javnega razpisa JOB_2018 so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Glede na prejšnji javni razpis (JOB_2017) je v predmetnem razpisu JOB_2018 črtana obveznost po pravnomočno izbranem izvajalcu, obenem pa so spremenjene tudi zahteve glede vsebine razširjenega energetskega pregleda, investicijske dokumentacije in sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije v skladu s posodobljenimi različicami navodil za izvajanje operacij energetske prenove stavb javnega sektorja. Glede na navedeno se je v relevantnih delih spremenila in temu prilagodila vsebina zahtevanih obrazcev iz razpisne dokumentacije.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2018, 2019 in 2020, znaša 17,6 mio EUR (od tega 15,0 mio EUR sredstev EU in 2,6 mio EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike). S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 3. 2018, drugi rok je 16. 4. 2018, tretji rok je 14. 5. 2018, četrti rok je 17. 9. 2018 in skrajni rok 12. 11. 2018.

Vloge z zahtevano vsebino se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

 

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila javnega razpisa.

Za namen izvajanja energetske prenove javnih stavb je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo tudi nove različice navodil za izvajanje operacij energetske prenove stavb javnega sektorja, ki obsegajo:

  • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb,
  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja,
  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja,
  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

 

Navodila so vsebinsko spremenjena in dopolnjena v delih, ki so se zaradi novih znanih dejstev, stališč Eurostata, stališč posameznih pristojnih ministrstev in izkušenj, pridobljenih pri izvajanju projektov, izkazali kot potrebni dodatnih in podrobnejših pojasnil.

Poleg javnega razpisa za občine bosta v kratkem objavljeni tudi povabili k oddaji vlog prijaviteljev za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2018) in širšega javnega sektorja v lasti države (ŠJS_2018).

 

Povezava na javni razpis

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.