Skupina GEN tudi v zahtevnih razmerah dobro posluje

Skupina GEN poslovno leto zaključuje uspešno, z uresničitvijo vseh pomembnejših ciljev, med katerimi je najpomembnejši zanesljiva oskrba z električno energijo iz nizkoogljičnih virov po konkurenčnih cenah. K dobrim rezultatom poslovanja je izdatno prispevala Nuklearna elektrarna Krško, ki bo dosegla načrtovano proizvodnjo. Zaradi slabše hidrologije, še posebej v primerjavi z rekordnim lanskim letom, pa bo nižja proizvodnja vseh elektrarn skupine GEN na Savi, tako v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, kot v Savskih elektrarnah Ljubljana. Termoelektrarna Brestanica pa je z zanesljivostjo zagonov tudi v letošnjem letu potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema. Leto 2015 so zaznamovale tudi zaostrene razmere na trgu z električno energijo, ki so se jim v skupini GEN z racionalizacijo in optimizacijo svojega poslovanja uspešno prilagodili.

Generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak poudarja, da so – kljub izredno zahtevnim tržnim razmeram – z rezultati obratovanja elektrarn v skupini zadovoljni. Do konca leta bodo vse enote skupno proizvedle približno 3,1 TWh električne energije. »V skupini GEN smo skozi celotno leto zelo dobro obvladovali tveganja obratovanja energetskih objektov. Izvedli smo vrsto posodobitev in investicij v energetskih objektih ter optimizirali notranje procese našega delovanja. S tem smo kompenzirali del slabše hidrologije, ki nas spremlja celo leto. Temu primerni bodo tudi poslovni rezultati, ki smo jih sicer zastavili zelo optimistično: na ravni skupine GEN nekoliko nižji od načrtovanih, na ravni družbe pa bomo poslovali v skladu s planom. Kljub temu ocenjujemo, da smo v danih razmerah zelo dobro poslovali. Na ravni družbe tako pričakujemo približno 13 milijonov evrov dobička, na ravni skupine pa 18 milijonov evrov.«

Družbe, vključene v skupino GEN, so letos izvedle za skoraj 60 milijonov evrov investicij in naložb. Med najpomembnejšimi so tehnološke nadgradnje v NEK, nadaljevanje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi in priprave na zamenjavo plinskih turbin v Termoelektrarni Brestanica. Za skupino GEN je pomembna tudi odločitev Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Meddržavna komisija je namreč letos na svoji seji podprla odločitev družbenikov NEK za podaljšanje obratovalne dobe elektrarne do leta 2043.

Vse od vstopa na trg gospodinjskega odjema in na trg zemeljskega plina skupina GEN pomembno prispeva tudi h konkurenčnosti ponudbe na slovenskem trgu. V letošnjem letu se je število gospodinjskih odjemalcev povzpelo na 135 tisoč, kar presega pričakovanja in postaja ob poslovnem odjemu – vseh odjemalcev je že več kot 153 tisoč – vse pomembnejši segment poslovanja hčerinske družbe GEN-I. Slednja je v letošnjem letu po pozitivnem soglasju AVK napovedala združitev z družbo Elektro energija, hčerinskim podjetjem Elektra Ljubljana. Združitev, kot poudarjajo v obeh družbah, končnim odjemalcem prinaša višjo kakovost storitev in bolj konkurenčne pogoje. GEN-I je sicer tudi v iztekajočem se letu nadaljeval s širitvijo mednarodnega poslovanja. Prisotnost na sedemnajstih tujih trgih predstavlja že skoraj 90 odstotkov vsega ustvarjenega prometa družbe.

Uspešno poslovanje celotne skupine in usmeritev k čistim trajnostnim in obnovljivim virom energije za proizvodnjo električne energije sta trdna osnova za prihodnje načrte, zato v skupini GEN nadaljujejo s pripravami na nove investicije. Nadaljevati nameravajo z gradnjo HE Brežice in s pripravami na pričetek gradnje HE Mokrice, v letu 2016 pa je predviden tudi pričetek prve faze zamenjave plinskih blokov PB 1–3 v Termoelektrarni Brestanica.

Kot opozarja prvi mož družbe GEN energija Martin Novšak, bodo zaradi zaostrenih tržnih razmer k investicijam pristopali zelo premišljeno. »Z gospodarskega vidika  je slovenska energetika trenutno v izjemno zahtevnem času, ko tržne cene energije na veleprodajnih trgih padajo, cene električne energije za končne porabnike pa zaradi različnih energetskih politik evropskih držav rastejo. Na drugi strani pa standardi obratovanja elektrarn zahtevajo določena vlaganja in stroške. Takšna situacija je nevzdržna za družbe, ki proizvajajo električno energijo. To pomeni, da se moramo novim, zaostrenim razmeram, nenehno prilagajati, in sicer v več pogledih. Prilagajati moramo tako našo investicijsko dejavnost, kot tudi stroške in vse kar je povezano z odhodki. Treba bo torej preučiti vsako investicijo posebej, ali ima zagotovljene vire financiranja in, ali je sploh ekonomsko upravičena.«

V GEN poudarjajo, da ima Slovenija z gradnjo JEK 2 priložnost izbrati trajnostno oskrbo z energijo, s katero lahko opravi pomemben korak na poti v nizkoogljično družbo, hkrati pa zagotovi konkurenčno ceno proizvedene energije, ki bo pripomogla k povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in k znižanju zneskov na mesečnih položnicah za električno energijo.

»V tej luči je še kako pomembno, da se v pravem trenutku odločamo za prave investicije. Ker smo prepričani, da je JEK 2 prava investicija, upam, da ga zgradimo čim prej,« je poudaril Martin Novšak, ki so mu nadzorniki družbe GEN energija letos spomladi zaupali nov petletni mandat za vodenje družbe.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.