Lokacijska dokumentacija

Upravni postopek se začne s pripravo lokacijske dokumentacije, ki je osnova vsake gradnje.

Lokacijska dokumentacija je skupna beseda za dokumentacijo, ki jo moramo predložiti v različnih fazah upravnega postopka, vendar predstavlja pa tudi celovit dokument v začetnih fazah urejanja prostorsko izvedbenih aktov na določenem področju – kot so državni ali občinski podrobni prostorski načrt (Uradni list RS, št 33/07) iz katerih pridobimo vsebino o možnih posegih oz. gradnji na izpisu lokacijske informacije. Drugače pa lokacijska dokumentacija predstavlja naslednje dokumente, elaborate oz. načrte (predložiti jih moramo vlogi za izdajo LD):

 • kopija katastrskega načrta zemljišča,
 • geodetski načrt obstoječega stanja terena, objektov in naprav,
 • podatke o prometnih in komunalnih priključkih,
 • načrt predvidene rabe površin s podatki o oblikovanju objektov oziroma naprav,
 • načrt gradbenih parcel in podatke o funkcionalnem zemljišču objekta oziroma naprave,
 • rešitve v zvezi z vplivi na okolje, ki jih bo imel obravnavani poseg,
 • obrazložitev nameravane gradnje oziroma drugega posega v prostor,
 • soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, predpisana z zakoni,
 • rešitve v zvezi z graditvijo zaklonišč in v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Delno se na lokacijsko dokumentacijo navezuje tudi nekatera projektna dokumentacija, ker so v njen obdelani isti podatki. Idejni projekt zajema vse zahteve in pogoje za gradnjo, ki so navedeni v lokacijski informaciji oz. prostorskem urbanističnem planu občine. Izdela ga pooblaščeni projektant v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). Vodilna mapa št. 0 pa je poseben del projekta, ki ga navadno izdela urbanist, v njen pa so prikazani vsi lokacijsko – urbanistični podatki:

 • lokaciji – lega, velikost, oblika gradbene parcele,
 • lega objekta na zemljišču – odmiki objekta, priključki objekta na gospodarsko javno infrastrukturo,
 • vplivi na okolje – vplivno območje nameravane gradnje, grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti,
 • vsi podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, indikatorji površin in prostornin, študije in elaborati ter ostala dokazna dokumentacija.

Lokacijsko dovoljenje

Pri gradnji nepremičnin, ter drugih posegih v prostor je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje (v nadaljevanju LD), ki vsebinsko pomeni odločbo z navedenimi podatki iz prostorskih aktov (prostorsko izvedbenega načrta), ter drugimi informacijami iz lokacijske dokumentacije – arhitektonske, urbanistične, spomeniško varstvene, ureditvene in  druge pogoje, ki jih moramo izpolniti pri nameravanem posegu v prostor. Pridobiti jo moramo pri posegih v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo namensko rabo, bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje ali krajinske značilnosti. Vloga za izdajo LD mora vsebovati osnovne podatke o objektu. Namen in zmogljivosti objekta ali naprave, dokazilo o pravici graditi, ter lokacijsko dokumentacijo. LD preneha veljati, če v enem letu po pridobitvi pravnomočnosti ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ali če je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena. Podaljšanje je možno za največ eno leto.

 

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija ni več obvezni sestavni del projektne dokumentacije in je zgolj informacija, vendar je še vedno najbolj celovita zbirka informacij o občinskih prostorskih aktih, območjih varovanja, vrstah dopustnih dejavnosti, namenski rabi prostora, prostorskih ukrepih, ter o pripravi novih prostorskih aktov na območju načrtovane gradnje. Zato je kot takšna, koristen pripomoček pri pripravi idejne zasnove. Lokacijsko informacijo izda pristojna služba za urejanje prostora občine, na območju katere se nepremičnina nahaja, za izdajo pa se plača taksa, in sicer v višini 17,73 EUR.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.