Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v večstanovanjskih stavbah

V luči zmanjševanja onesnaževanja zraka, se dodeljujejo nepovratna sredstva in ugodni krediti tudi za večstanovanjske hiše (t.j. stavbe s tremi ali več stanovanji). Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo fizičnim osebam tudi ugoden kredit Eko sklada z obrestno mero trimesečni EURIBOR +1,3%. Za vse vloge občanov, ki pravočasno prispejo na Eko sklad do objave zaključka posameznega javnega poziva, in ki izpolnjuje jo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena. Če se ne spreminja zunanji izgled v smislu konstrukcije objekta spada energetska sanacija v investicijsko vzdrževalna dela in ni potrebno gradbeno dovoljenje. Etažni lastniki, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, lahko izvedejo izboljšave, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Vseeno pa je priporočljivo, da se naredi načrt sanacije objekta.

Trenutno odprta razpisa sta:

 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Kot sem že omenila je možno tudi kreditiranje, za katerega pa velja: V primerih, ko se kredit dodeli etažnim lastnikom za naložbo v skupne dele večstanovanjske stavbe, pa vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

 • Javni poziv 30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25% priznanih stroškov naložbe (100% priznanih stroškov glede na njihov pripadajočo delež financiranja naložbe za socialno šibke občane), vendar ne več

  • kot 12€ na m2 toplotne izolacije za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi za ukrep A,
  • kot 10€ na m2 toplotne izolacije za ukrep B.

 

A-toplotna izolacija fasade

Priznani stroški:

 • nakup in vgradnja celotnega fasadnega sistema,
 • nakup in vgradnjo toplotnega izolacijskega podzidka,
 • postavitev gradbenega odra,
 • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka, demontažo starih okenskih polic,
 • obdelavo špalet,
 • nakup in vgradnjo okenskih polic.

 

B-toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

Priznani stroški:

 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno s parno zaporo;
 • nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;
 •  zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji;
 • stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha lesene pohodne obloge;
 • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge.

 

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastor, vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvih dveh alinejah te točke, z njegovim pisnim soglasjem;
 • najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziv , s pisnim soglasjem lastnika.

 

Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: stanovanjski zakon), predsednik  skupnosti  lastnikov  ali  drugi  pooblaščenec  upravičenih  oseb ali  skupni  predstavnik upravičenih oseb.

 

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge:

 • seznam solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov stanovanj v več stanovanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe, z razvidnimi solastniškimi deleži v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v zakonsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže za izvedbo posameznega ukrepa, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v zakonsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun rezervnega sklada, če je račun izvajalca naložbe že v celoti poravnan;
 • pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku  zastopa upravnik,  predsednik  skupnosti  lastnikov,  drugi  pooblaščenec ali  skupni  predstavnik upravičenih oseb, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije v obsegu solastniških deležev, kot izhaja iz druge alineje tega odstavka;
 • veljavni predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki vključuje popis del, vrsto, debelino in površino toplotne izolacije, za fasado pa tudi naziv fasadnega sistema;
 • fotografija stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
 • kulturno varstvene  pogoje  in soglasje  pristojne  območne  enote  Zavoda  za  varstvo  kulturne Dediščine  Slovenije, če je večstanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;
 • lastnik stanovanja, ki uveljavlja ustrezno višjo spodbudo kot socialno šibek občan, predloži originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo;
 • soglasje lastnika in/ali solastnika večstanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali etažnega lastnika in/ali solastnika stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik ali etažni lastnik tega stanovanja, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep;

 

Dodatne zahteve in pogoji so še:

 • naložba mora biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo,
 • kandidira se lahko skupaj za oba ukrepa,
 • več stanovanjska stavba mora biti zgrajena pred 1.1.203 in v skladu z gradbenim dovoljenem oz. v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo,
 • delo mora izvajati le za to usposobljen izvajalec,
 • za ukrep ne sme biti že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev energentov.

 

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani Eko skalda v rubriki Razpisi. Rok za zaključek naložbe je 12 (dvanajst) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe.

 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete tudi na energetsko svetovalno pisarno ENSVET v Grosupljem, Kolodvorska cesta 2, 1290  Grosuplje. Uradne ure: vsako sredo med 14:00 in 17:00. Kontakt za naročanje strank: vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 na tel. 01/7888 779.

 

V energetsko svetovalni pisarni vam bomo poleg informacij o novih nepovratnih spodbudah, ki jih Ekosklad nudi občanom, nudili neodvisne strokovne nasvete o rabi obnovljivih virov energije in o doseganju večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. 

 

Nina Remiaš, udig.

Energetski svetovalec ENSVET

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.