Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (EZ-1), ki bo posredovan v proceduro sprejema po skrajšanem postopku. Cilj novele zakona je odprava nedoslednosti pri prenosu Direktive 2010/31/EU in Direktive 2012/27/EU, dopolnitev in spremembe določb v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča ter dopolnitev zakona z manjšimi spremembami.

Razlogi za novelo EZ-1 so predvsem v obstoječi neskladnosti s predpisi EU (prenos direktiv) in odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Z novelo pa se urejajo še manjše spremembe, ki so vezane na prednostno dispečiranje in določitev pravnih podlag za bolj jasne določitve obveznosti za posamezne udeležence na energetskem trgu ter odprave nekaterih nedoslednosti.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se namerava doseči odpravo posameznih očitanih kršitev, s katerimi Evropska komisija Republiko Slovenijo opozarja, da v danem roku ni sprejela ustreznih nacionalnih ukrepov, ki so potrebni za uskladitev nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU.

Predstavitev predlaganih rešitev:

 1. V noveli zakona se črta definicija št. 36 v 4. členu EZ-1 »učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje«, ker je že določena v 322. členu EZ-1, kar bo prispevalo h enoznačnemu razumevanju pomena izraza v EZ-1;
 2. V 25. členu je dodano določilo, da lahko vlada ob sprejemu letne bilance zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo v državi določi obvezno količino primerne energije iz domačega vira, ki pa ne sme preseči 15 % skupne primarne energije, ki bo potrebna za proizvodnjo električne energije porabljene v državi;
 3. V 35. členu je dodan nov četrti odstavek s katerim se določi, da je vodenje in krmiljenje celotnega 110 kV omrežja v pristojnosti sistemskega operaterja;
 4. Z novim 52. a členom se določi obveznost sistemskega operaterja, da vsako leto pripravi poročilo o zanesljivosti oskrbe z elektriko v preteklem letu, ki bo podlaga za odločitev vlade ali bo zaradi zagotavljanja zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko določila obvezno količino primerne energije iz domačega vira, ki pa ne sme preseči 15 % skupne primarne energije, ki bo potrebna za proizvodnjo električne energije porabljene v državi. Vlada lahko z odločbo naloži izvajanje storitve splošnega gospodarskega pomena proizvajalcem, ki lahko proizvedejo elektriko iz izbranega primarnega vira z najvišjim izkoristkom in z najnižjimi stroški na enoto proizvedene elektrike ob upoštevanju tehnoloških karakteristik razpoložljivih proizvodnih enot;
 5. Dopolni se 200. člen EZ-1 z obveznostjo za neodvisnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, da pri pripravi desetletnih razvojnih načrtov poleg ostalih zahtev, pripravi oceno  možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske infrastrukture;
 6. V 313. člen se doda nova definicija: » učinkovito ogrevanje in hlajenje« v skladu z določbo 41. točke 2. člena Direktive 2012/27/EU;
 7. Spremeni se prvi odstavek 322. člena EZ-1, s katerim se definicija »učinkovitega daljinskega ogrevanja in hlajenja« natančneje določi.
 8. V 334. členu je dodan stavek, da je energetska izkaznica sestavni del prodajne pogodbe za  stavbe ali njenega dela ali pogodbe za dajanje stavbe ali njenega dela v najem;
 9. V 336. členu je dodana obveznost izdaje energetskih izkaznic tudi za stavbe, kjer se zadržuje večje število ljudi;
 10. V 341. členu se opredelijo tudi postopki ob podaljšanju licence. Rok za podaljšanje in način pridobitve podaljšanja licence. V programu usposabljanja se dodajo tudi dodatne programa usposabljanja za podaljšanje veljavnosti licence;
 11. Zaradi potrebe po uskladitvi določb EZ-1 s Smernicami o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 20014 -2020 (2014/C  200/01) je potrebno spremeniti določilo iz 372. člena, ki omogoča izplačevanje podpor v obliki zagotovljenega odkupa za elektrarne OVE do moči 1 MW. Nove smernice, ki so bile objavljene po sprejemu Energetskega zakona, v točki 125 določajo, da se pomoč lahko podeli le kot premija poleg tržne cene, pri čemer proizvajalci električno energijo prodajajo neposredno na trgu, če je moč proizvodne naprave 500 kW ali več. Glede na navedeno v EZ-1 spreminjamo pogoj za pravico do zagotovljenega odkupa in moč znižujemo na 500 kW. V 372. členu se spreminja tudi določba glede vsebine uredbe, s katero vlada podrobneje ureja področje podpor električni energiji iz OVE in SPTE. Spreminja se tudi način določanja cene energije, ki je pomembna za dodelitev podpore;
 12. Zaradi dopolnitve 25. člena in novega 52. a člena je  v prvem odstavku 376. člena EZ-1 centru za podpore dodeljena pristojnost sklepanja pogodb o izvajanju storitve proizvodnje elektrike za prednostno dispečiranje in izplačevanje nadomestil;
 13. Pri naštevanju omrežij gospodarske javne infrastrukture je v četrtem odstavku 462. člena EZ-1 prišlo do napake, saj ni upoštevano tudi lokalno distribucijsko vročevodno omrežje, na katerem se, enako kot na lokalnih distribucijskih omrežjih zemeljskega plina izvaja lokalna gospodarska javna služba;
 14. Odpravlja se napaka v četrtem odstavku 473. člena EZ-1 pri pristojnem investitorju pri gradnji energetske infrastrukture in se določi, da je to investitor, in ne operater, kot je bilo določeno v EZ-1;
 15. Zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije se dopolnijo podlage za pridobitev služnosti v javno korist in se poleg določila, kaj se po zakonu šteje  za pravico graditi, določi tudi postopke za nadomestilo za uporabo nepremičnine za gradnjo za čas od dneva pričetka gradnje do dneva, ko investitor pridobi pravico do prevzema posesti na nepremičnini. Nadomestilo oceni sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke in se določi v višini tržne vrednosti najema take ali primerljive nepremičnine glede na obseg njene uporabe za gradnjo. Poleg tega se doda prehodna določba za postopke, ki so že v teku in način določitve nadomestila;
 16. Spremeni se naslov poglavja in doda nov 482. a člen, ki določa pristojnost Vlade Republike Slovenije za izvrševanje pravic in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalskih naložb v gospodarskih družbah, ki opravljajo javno gospodarsko službo dejavnosti sistemskega operaterja za prenos zemeljskega plina, sistemskega operaterja in distribucijskega operaterja električne energije ter javno gospodarsko službo dejavnosti organiziranja trga z elektriko v Republiki Sloveniji. Za spremljanje naložb je pristojno ministrstvo, pristojno za energijo. Hkrati se določa, da je potrebno pred odločitvami na skupščinah elektro podjetij, ki imajo sklenjene pogodbe z družbo SODO, d.o.o. v skladu z 82. členom EZ-1,  za katere je pristojna SDH, d.d., pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo;
 17. Črta se kazenska sankcija v 493. členu in doda nova v 493. a členu za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, če ne dajo na trg biogoriv ali drugih obnovljivih virov energije v skladu s 380. členom EZ-1;
 18. Spremeni se kazenska sankcija za prekršek, če pravna oseba, podjetnik posameznik, ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost, ne ravnajo v skladu z izvršljivo odločbo agencije;
 19. Spremeni se kazenska sankcija v 501. členu EZ-1;
 20. Rok za prevzem 110 kV omrežja se podaljša za pet let od uveljavitve novele zakona;
 21. Prehodna določba, s katero se podaljšuje obdobje uporabe nekaterih določb Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 – EZ-1) ter  Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 – EZ-1), do izteka obdobja določenega z EZ-1 in pogodbo.

Ker v noveli gre manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Zaradi tega je skrajšana tudi javna obravnava. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 7. februarja 2017.

Podrobnosti

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.