ENSVET: V mesecu novembru obsežen program predavanj in svetovanj v Ljubljani

Na Točka.Zate. bo ob napovedanih terminih občanom na voljo individualno strokovno, neodvisno in brezplačno energetsko svetovanje, ki ga izvajajo energetski svetovalci svetovalne mreže ENSVET. Potekala bodo tudi tematska strokovna predavanja za občane iz trajnostne gradnje, energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Predstavili bodo tudi finančne spodbude EKO SKLADA, Slovenskega okoljskega javnega sklada, namenjene kreditiranju in sofinanciranju okolju prijaznih naložb fizičnih oseb. BREZPLAČNA STROKOVNA PREDAVANJA IN SVETOVANJA:Posamezno predavanje traja približno eno uro. Predavanja si sledijo po spodaj navedenem sporedu.

Četrtek, 3. november: 16:00 – 18:00:

 • Enostavni energetski ukrepi (Patricjo Božič, ENSVET)

Vsebina:

Starejše zgradbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je rabi energije namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam energentov pa se včasih izkaže, da večje investicije niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Z enostavnimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko zmanjšamo strošek za energijo.

 • Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij (Patricjo Božič, ENSVET)

Vsebina:

Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma? Ni enostavno, saj obstaja veliko dejavnikov, o katerih morate razmisliti. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti – idealnih rešitev za splošno uporabo ni. Ostane le, da poskušamo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo na izbiro in tako določiti najboljšo možno rešitev.

 

Petek, 4. november: 16:00 – 18:00:

 •  Primer sanacije starejše družinske hiše (Lucjan Batista, ENSVET)

Vsebina:

Ko se odločamo za obsežnejšo prenovo starejše
družinske hiše, se pojavlja več dilem in sicer: kje in kako začeti, energetski pregled stavbe, prioriteta gledano po energetski plati, kako se držati prioritet, ko so odločujoči dejavnik, finance, kako in kje je upravičeno sklepati kompromise in predstavitev izvedbe izolacije ovoja stavbe. V predstavitvi bomo skozi »povprečno« enodružinsko hišo poskušali odgovoriti na gornja vprašanja.

 • Gradnja NEH – primeri iz prakse (Lucjan Batista, ENSVET)

Vsebina:

Gradnja NEH – primeri iz prakse. Specifična letna rada toplote za ogrevanje je majhna – da se to pozna v praksi in ne samo pri izračunu gradbene fizike, moramo biti izvedba kvalitetna. Ključna stvar pri izvedbi gradnje so torej detajli – pravilno načrtovanje le teh in seveda pravilna izvedba. Tu za »šlamparijo« ni prostora. Predvsem temu, torej pravilni in kvalitetni izvedbi, kar smo projektirali bomo na predstavitvi dali poudarek.

 

Sobota, 5. november: 16:00 – 18:00:

 •  Učinkovita priprava tople sanitarne vode (Andrej Svetina, ENSVET)

Vsebina:

Pregledali bomo kateri so naboj učinkoviti načini za pripravo tople sanitarne vode, primerjali prednosti in slabosti posameznih sistemov.

 • Energetska izkaznica stavbe (Andrej Svetina, ENSVET)

Vsebina:

Predstavili vam bomo kateri podatki se nahajajo na energetski izkaznici stavbe,  kdaj jo je potrebno izdelati, razlike med računsko in merjeno energetsko izkaznico stavbe in drugo.

 

Nedelja, 6. november: 16:00 – 18:00:

 • Skoraj nič-energijske stavbe, danes in jutri (Gašper Stegnar, ENSVET)

Vsebina:

Po Energetskem zakonu bodo s 1.1.2021 morale biti vse nove stanovanjske stavbe skoraj nič-energijske. Na predavanju bomo predstavili skoraj nič-energijska stavba (sNES) ter načine, kako doseči njene kriterije z obstoječimi tehnologijami. sNES stavbo bomo postavili ob bok obstoječim primerom iz gradbene prakse – od starih neizoliranih hiš do pasivne hiše. Predstavljene bodo prednosti in slabosti takšne stavbe, finančni vidik ter že obstoječi primeri iz domače gradbene prakse.

 • Toplotni mostovi v ovoju stanovanjske stavbe (Gašper Stegnar, ENSVET)

Vsebina:

Težave z vlago in večjimi toplotnimi izgubami, ki so bile včasih značilne za stare hiše brez toplotne in hidroizolacije se vse pogosteje pojavljajo tudi v novih (zidanih) hišah in večstanovanjskih stavbah. Predstavljeni bodo toplotni mostovi, ki se lahko pojavijo v toplotnem ovoju stavbe – kje so mesta največjih toplotnih izgub, zakaj pride do njih in kako ustrezno ukrepati. Opisane bodo njihove posledice, pri čemer bo večji poudarek namenjen reševanju problemov s plesnijo.

Ponedeljek, 7. november: 15:00 – 18:00:

 • Za najmlajše: Varčevanje z energijo (mag. Ivan Kenda, ENSVET)

Vsebina:

Predavanje je namenjeno učencem osnovne šole, so pa nasveti uporabni tudi za starše. Najprej se bomo dotaknili gospodinjskih del, kot je kuhanje ter pogledali, kateri gospodinjski aparati doma rabijo največ energije. V nadaljevanju bomo spoznali tehniko, ki nas obkroža v domačem okolju, kot je na primer ogrevalni sistem, peč, toplotna izolacija, okna, radiatorji, razsvetljava in električni porabniki.

 • Termični solarni sistemi v družinskih hišah (mag. Ivan Kenda, ENSVET)

Vsebina:

V času, ko na eni strani cene fosilnih goriv naraščajo, na drugi strani pa se neosveščenost in malomarnost pri rabe energije kažeta v zelo velikih stroških in podnebnih spremembah, je namen energetskih svetovalcev prispevati k zmanjšanju pretirane rabe energije s povečanjem izrabe obnovljivi virov energije. Najbolj zanimiva in privlačna je energija sonca, ki je brezplačna in brez škodljivih vplivov na okolje. Sonce v nekaj urah na zemljo pošlje več energije, kot je na Zemlji lahko porabimo v enem letu. Energijo sonca lahko izkoriščamo z napravami za ogrevanje ali za pripravo tople sanitarne vode ali za proizvodnjo elektrike. Pri solarnih sistemih za pripravo tople vode v družinskih hišah velja izpostaviti ekološke, ekonomske in praktične razloge za njihovo izvedbo: energija, ki je praktično zastonj, neodvisnost sistema od rasti cen na področju fosilnih goriv, prispevek k ohranitvi čistega okolja, delovanje brez hrupa in izpustov, dolga življenjska doba solarnih sistemov, dve tretjini letnega prihranka pri ogrevanju sanitarne vode, subvencije s strani države.

 • Male komunalne čistilne naprave (mag. Ivan Kenda, ENSVET)

Vsebina:

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave oz. zagotoviti nepretočne greznice, ki pa dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redno praznjenje in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (komunalna podjetja). Skrajni rok je 31. december 2017, v nasprotnem primeru so za lastnike hiš predvidene denarne kazni. Sama uredba je posegla tudi na področje novogradenj, saj se na območjih, kjer ni urejena komunalna infrastruktura, investitorjem sploh ne izda več gradbenih dovoljenj brez ustreznega zagotovila o ureditvi odvajanja odpadnih voda.

Torek, 8. november: 17:00 – 18:00:

 • Ugotavljanje napak v stavbnem ovoju s termografijo (Primož Krapež, ENSVET)

Vsebina:

V vsakdanji praksi je termografija najpogostejša neporušna preiskava za ugotavljanje napak stavbnega ovoja. S termografsko analizo lahko poiščemo potencialno toplotno šibka mesta, ne moremo pa neposredno opredeliti vzroka za prevelika odstopanja površinskih temperatur. Pri tem si moramo pomagati z izkušnjami iz že analiziranih podobnih primerov in seveda z znanjem s področja gradbene fizike. Termografija je tudi uporabna metoda za iskanje netesnih mest v ovoju, mest puščanja napeljav. Nikar ne izgubljajte energije in dragocenih evrov zaradi napak v ovoju stavbe!

Sreda, 9. november: 15:00 – 18:00:

 •  Vlaga in plesen v bivalnih prostorih (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Na predavanju Vlaga in plesen v bivalnih prostorih bodo udeleženci v uvodu lahko nekaj slišali o predpisih, ki urejajo to področje, predvsem glede toplotnih mostov. V nadaljevanju bodo predstavljeni najbolj pogosti vzroki za nastajanje vlage in plesni v stanovanjih in predstavljeni ukrepi za njihovo preprečevanje. Udeleženci bodo izvedeli na kaj morajo  biti pozorni pri sanacijah in na kaj kadar gre za novogradnjo, da se bodo izognili vzrokom za pojav plesni in vlage. Predstavljeni bodo najbolj pogosti načini sanacije vlage in plesni ter materiali, ki se pri tem uporabljajo.

 • Toplotna zaščita fasade na stanovanjskih objektih (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Na predavanju bodo udeleženci v uvodu lahko nekaj slišali o predpisih, ki urejajo to področje in najpogosteje uporabljenih materialih za toplotno zaščito fasad. V nadaljevanju bodo predstavljeni najbolj pogosti fasadni sklopi. Udeleženci bodo izvedeli na kaj morajo  biti pozorni pri sanacijah in na kaj kadar gre za novogradnjo. Predstavljeni bodo najbolj pogosti toplotno izolacijski materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi fasad in v kakšnih debelinah se vgrajujejo. Ob zaključku bodo udeležencem predstavljene možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za toplotno izolacijo na fasadah.

 • Toplotna zaščita v mansardnem stanovanju (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Na predavanju bodo predstavljene najbolj pogoste izvedbe toplotnih izolacij v mansardnih stanovanjih. Udeleženci bodo izvedeli, na kaj morajo biti pozorni pri sanacijah in a kaj, kadar gre za novogradnjo. Predstavljeni bodo najbolj pogosti toplotno izolacijski materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi izolacij v takšnih stanovanjih. Ob zaključku bodo udeležencem predstavljene možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za toplotno izolacijo izolacij proti podstreham in v mansardnih stanovanjih.

 

Četrtek, 10. november: 17:00 – 18:00:

 • Vsakodnevna raba energije – varčevanje (Primož Krapež, ENSVET)

Vsebina:

Energija je gibanje, je toplota, energija je življenje. Energijo v vsakdanjem življenju potrebujemo za ohranjanje življenja (energija, ki jo dobimo s kemično pretvorbo iz hrane), za pripravo in shranjevanje hrane, za toplo vodo, za vzdrževanje primernih bivalnih pogojev (ogrevanje, ohlajanje), za pogon prevoznih sredstev, za razvedrilo, za konjičke itd. Kako lahko vsakodnevno brez stroškov prihranimo električno energijo, pitno vodo, energijo za ogrevanje? Varčevanje z energijo se začne v naših glavah. Najcenejša energija je tista, ki je ne porabimo!

Petek, 11. november: 13:00 – 16:00:

 • Energetska prenova individualnih stanovanjskih objektov (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Na predavanju Energetska prenova individualnih stanovanjskih objektov bodo udeleženci v uvodu lahko nekaj slišali o predpisih, ki urejajo to področje in najpogosteje uporabljenih materialih, opremi in sistemih, ki se uporabljajo pri energetski prenovi. Udeleženci bodo izvedeli kakšen je pravilen (priporočljiv) vrstni red sanacijskih del in kako pristopiti k načrtovanju in izvedbi posameznih ukrepov za energetsko prenovo, tako da bodo zagotovljeni željeni učinki. Ob zaključku bodo udeležencem predstavljene možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za energetsko prenovo individualnih stanovanjskih objektov.

 • Sanacija vlage v kletnih zidovih (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Vlažni deli kletnih in tudi pritličnih zidov so ponavadi razlog, da teh prostorov ne moremo koristiti za kvalitetno bivalno površino ali vsaj za pomožne prostore. Stalna vlaga v zidovih pospešuje propadanje konstrukcije in nezdravo klimo v ogroženih prostorih, zmanjšuje se vrednost takšnih objektov. V uvodu predavanja bodo predstavljeni najbolj pogosti vzroki za nastajanje tovrstne vlage, v nadaljevanju pa bodo predstavljeni ukrepi za njihovo preprečevanje oziroma sanacijo. Udeleženci bodo izvedeli na kaj morajo  biti pozorni pri sanacijah in na kaj kadar gre za novogradnjo, da se bodo izognili vzrokom za pojav vlage v zidovih. Predstavljeni bodo najbolj pogosti načini sanacije vlage ter materiali, ki se pri tem uporabljajo.

 •  Toplotna izolacija proti neizkoriščeni podstrehi (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Toplotna izolacija stropa proti neizkoriščeni (hladni) podstrehi, je en od najbolj enostavnih ukrepov toplotne zaščite, ki ga v veliko primerih lahko izvedemo celo sami. Zaradi karakteristik teh konstrukcij pa so toplotne izgube prav na tem delu ponavadi med največjimi. Predstavljeni bodo najpogosteje uporabljeni materiali pri tovrstnih sanacijah oz. novogradnjah, načini vgrajevanja in pogosti detajli. Ob zaključku bodo udeležencem predstavljene možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za toplotno izolacijo  proti neizkoriščeni podstrehi.

Sobota, 12. november: 15:00 – 18:00:

 • Nizkoenergijska gradnja (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Na predavanju Nizkoenergijska gradnja bodo udeleženci v uvodu lahko nekaj slišali o predpisih, ki urejajo to področje in najpogosteje uporabljenih materialih, ki se uporabljajo pri nizkoenergijski gradnji. V nadaljevanju bodo predstavljene poglavitne razlike med klasično in montažno nizkoenergijsko gradnjo. Udeleženci bodo izvedeli na kaj morajo  biti pozorni pri sanacijah in na kaj kadar gre za novogradnjo. Predstavljeni bodo najbolj pogosti toplotno izolacijski materiali, ki se uporabljajo pri nizkoenergijski gradnji in v kakšnih debelinah se vgrajujejo. Ob zaključku bodo udeležencem predstavljene možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za nizkoenergijsko gradnjo.

 •  Toplotna zaščita v podstrehah in mansardah (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Na predavanju bodo predstavljene najbolj pogoste izvedbe toplotnih izolacij proti podstreham in v mansardnih strehah. Udeleženci bodo izvedeli, na kaj morajo biti pozorni pri sanacijah in na kaj, kadar gre za novogradnjo. Predstavljeni bodo najbolj pogosti toplotno izolacijski materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi izolacij proti podstreham in v mansardnih strehah in v kakšnih debelinah se vgrajujejo. Ob zaključku bodo udeležencem predstavljene možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za toplotno izolacijo izolacij proti podstreham in v mansardnih stanovanjih.

 • Stavbno pohištvo (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Na predavanju bodo udeleženci v uvodu lahko nekaj slišali o predpisih, ki urejajo to področje in najpogosteje uporabljenih materialih pri izdelavi stavbnega pohištva. V nadaljevanju bodo predstavljeni najbolj pogosti primeri izvedbe in vgradnje stavbnega pohištva. Udeleženci bodo izvedeli na kaj morajo  biti pozorni pri sanacijah in na kaj kadar gre za novogradnjo. Predstavljeni bodo najbolj pogosti materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi stavbnega pohištva, tako glede okvirjev in zasteklitve. Posebej bo obravnavana pravilna vgradnja stavbenega pohištva. Ob zaključku bodo udeležencem predstavljene možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za vgradnjo novega stavbnega pohištva.

 

Nedelja, 13. november: 17:00 – 18:00:

 

 • Prispevek gospodinjstva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (Gašper Stegnar, ENSVET)

Vsebina:

Odtis lahko zmanjšamo na različne načine: z zmanjšanjem domače temperature za eno stopinjo Celzija, z zamenjavo starih hladilnikov in sušilnikov, z uporabo varčnih žarnic, z izbiro novega avtomobila, ki ima manj izpustov ogljikovega dioksida, na kratke razdalje pa se odpravimo peš ali s kolesom ter z zmanjšanjem hitrosti na avtocestah. V predavanju bodo predstavljeni osnovni viri emisij, ki jih emitira stanovanjska hiša in možni načini zmanjševanje le teh preko ukrepov v povečanje učinkovite rabe energije gospodinjstva – od ukrepov na ovoju stavbe do sprememb obnašanja posameznikov.

 

Ponedeljek, 14. november: 16:00 – 18:00: 

 • Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva (Patricjo Božič, ENSVET)

Vsebina:

V stanovanjskih in tudi večstanovanjskih zgradbah so fosilna goriva, predvsem zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, zelo pogost energent. Prednost plinskih peči oz. kotlov na fosilna goriva je v tem, da ne zahtevajo visoke začetne investicje in zavzmajo relativno malo prostora. Tovrstne peči so primerne tudi za sodobne novogradnje. Če pa imate starejšo dotrajano plinsko peč ali kotel na kurilno olje, je smiselno preveriti, koliko lahko prihranite z zamenjavo dotrajane peči ter s katerimi dodatnimi ukrepi na ogrevalnem sistemu lahko še dodatno zmanjšate rabo energije v svojem domu.

 • Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada j.s. za občane (Patricjo Božič, ENSVET)

Vsebina:

Predstavljeni bodo krediti in nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2016, ki so namenjeni za spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Podrobno vam bomo predstavili podrobnosti in novosti ter odgovarjali tudi na vaše vprašanje.

 

Ponedeljek, 15. november: 17:00 – 18:00:

 • Cene energije iz posameznih energentov (Lucjan Batista, ENSVET)

Vsebina:

V predstavitvi si bomo pogledali, koliko nas stane energija iz posameznih energentov. Skozi cene energije in letno porabo stanovanjske hiše, si bomo ogledali: gibanje cen energentov skozi leta, letni prihranki pri izolaciji starejše hiše, letni prihranki pri zamenjavi energenta, v koliko letih se nam investicija povrne skozi prihranke in kaj nam ponuja EKO sklad. Poskušali bomo najti tudi odgovore na individualna vprašanja.

 

Torek, 16. november: 17:00 – 18:00: 

 • Čista vozila in okolju prijazna vožnja (Primož Krapež, ENSVET)

Vsebina:

Čisto vozilo lahko opredelimo kot vozilo, ki se šteje za okolju prijazno in ima manj škodljivega vpliva na okolje. Troši običajna goriva (npr. bencin), vendar je poraba manjša, ali pa uporablja obnovljive vire energije za pogon. Zeleno vozilo (ali zeleni avtomobil) je posebna kategorija čistih vozil, ki jih poganjajo alternativni viri goriv: biodizelsko gorivo, sončna energija ali akumulator oz. baterija, ki jo je mogoče ponovno napolniti. Zaradi kombinacije dejavnikov kot so skrb za okolje, visoke cene nafte in vrhunec črpanja nafte je razvoj čistejših alternativnih goriv in naprednih pogonskih sistemov za vozila postal pomemben prednostni cilj mnogih vlad in avtomobilskih proizvajalcev. Eko je ‘in’. Avtomobilski proizvajalci so to že sprejeli. Če so še pred kratkim vlogo paradnih konjev v njihovih ponudbah igrali največji in najpožrešnejši modeli, jim danes primat jemljejo manjši in predvsem varčnejši avtomobili. Torej je skrajni čas, da na ‘eko’ preklopimo tudi mi. Predstavljenih bo tudi nekaj nasvetov, kako učinkovito zmanjšati porabo energije, znižati stroške goriva in izpustiti manj škodljivih snovi v okolje. Obenem pa je varčna vožnja tudi varna vožnja.

 

Sreda, 17. november: 16:00 – 18:00: 

 • Celovita prenova stanovanjske stavbe (Gašper Stegnar, ENSVET)

Vsebina:

Ko se odločamo za obsežnejšo prenovo starejše družinske hiše, se pojavlja več dilem in sicer: kje začeti, kdaj opraviti energetski pregled stavbe, katere so prioritete gledano po energetski plati in kako načrtovati in izvesti prioritete, ko je najpomembnejši dejavnik finančna konstrukcija, način in kdaj je upravičeno sklepati kompromise. Predstavljeni bodo še načini izvedbe izolacije ovoja stavbe, zamenjava dotrajanega ogrevalnega sistema in možnost pridobivanja kreditov in nepovratnih sredstev Eko sklada. V predstavitvi bomo skozi primere iz prakse poskušali odgovoriti na gornja vprašanja.

 • Energijsko modeliranje stavb (Gašper Stegnar, ENSVET)

Vsebina:

Energijsko učinkovita stanovanjska gradnja je v slovenskem prostoru postala del gradbene prakse. Poleg visoko učinkovite nizkoenergijske gradnje smo v zadnjih nekaj letih priča občutnem porastu izvedenih stavb v pasivni tehnologiji. Novost v gradbeni praksi so tako imenovane skoraj nič-energijske hiše. Kako zasnovati energijsko učinkovito hišo? Kateri so ključni parametri pri oblikovanju in tehnološkem snovanju učinkovite stanovanjske hiše? Kakšne so učinkovite hiše in večstanovanjski objekti v praksi? Predstavili bomo različne pristope k modeliranju toplotnega odziva stavb ter na primerih iz praske pokazali, kako se le to odraža na stroških uporabnika stavbe.

Sobota, 19. november: 17:00 – 18:00:

 • Ogljični odtis (Lucjan Batista, ENSVET)

Vsebina:

Kaj je ogljični odtis? Kaj je izračun oglijčnega odtisa. Kako si ga izračunamo sami? Strategija prehoda v nizkoogljično družbo? Kje lahko dobim še več informacij ? Na ta in podobna vprašanja bomo poskušali odgovoriti na naših predavanjih.

Nedelja, 20. november: 17:00 – 18:00:

 • Energetsko učinkovite naprave/aparati za gospodinjstva (Lucjan Batista, ENSVET)

Vsebina:

Vemo, da starejši gospodinjski aparati in druge naprave za delovanje porabijo več električne energije in/ali vode kot novejši aparati, tudi raven hrupa je precej višja. Težko si predstavljamo, kolikšna je razlika v letnem strošku za delovanje teh aparatov oziroma naprav. Tudi pri nakupu novega aparata točno ne vemo, koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in kdaj se bo nekoliko višja cena nakupa pravzaprav povrnila?

 Ponedeljek, 21. november: 16:00 – 18:00: 

 • Primerjava klasične in montažne gradnje z energetskega vidika (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Ko izbiramo med različnimi tipi hiš pridemo tudi do vprašanja ali graditi klasično ali montažno. Pojavlja se tudi vprašanje toplotne stabilnosti v poletnem obdobju, oziroma zaščite bivalnega prostora pred pregrevanjem zaradi visokih zunanjih temperatur. Namen predvanja ni dajati prednost niti klasični niti montažni gradnji, temveč bodoče graditelje seznaniti z nekateri dejstvi.

 • Enostavna sanacija toplotne izolacije v strehi nad mansardo z zunanje strani (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Bivate v mansardi in vaše ostrešje potrebuje izolacijo? Kadar je že izdelano mansardno podstrešno stanovanje, klasična sanacija strehe in strešne izolacije ne pride v poštev saj nočemo posegati v notranje prostore.

 

Torek, 22. november: 16:00 – 18:00: 

 • Kakovost zraka v stavbi po energetski sanaciji ovoja stavbe (Nina Remiaš, ENSVET)

Vsebina:

Bivate v mansardi in vaše ostrešje potrebuje izolacijo? Kadar je že izdelano mansardno podstrešno stanovanje, klasična sanacija strehe in strešne izolacije ne pride v poštev saj nočemo posegati v notranje prostore. 

 • Vlaga in plesen v stanovanjih (Patricjo Božič, ENSVET)

Vsebina:

Predstavljeni bodo najbolj pogosti vzroki za nastajanje vlage in plesni v stanovanjih in predstavljeni ukrepi za njihovo preprečevanje. Izvedeli boste na kaj morate biti pozorni pri sanacijah, predstavljeni bodo najbolj pogosti načini sanacije vlage in plesni ter materiali, ki se pri tem uporabljajo.

 

Četrtek, 24. november: 16:00 – 18:00:

 • Ogljični odtis stanovanjskih hiš (Gašper Stegnar, ENSVET)

Vsebina:

Vsak Slovenec v povprečju prispeva 10 ton emisij CO2 na leto. Pogoj za stabilno ravnovesje podnebja je po ocenah znanstvenikov 2 toni na leto. Kar pomeni, da smo v povprečju 4-kratni grešniki! V predavanju bodo predstavljeni osnovni viri emisij, ki jih emitira stanovanjska hiša in možni načini zmanjševanje le teh preko ukrepov v povečanje učinkovite rabe energije gospodinjstva – od ukrepov na ovoju stavbe do sprememb obnašanja posameznikov.

 • Gradnja energijsko učinkovitih hiš kot odgovor na podnebne spremembe (Janko Rozman, ENSVET)

Vsebina:

Klasična gradnja v svetu povzroči okoli 50% vsega onesnaženja (od tega 75% povzroči gradnja stanovanjskih hiš ). V ta odstotek je zajeta tako proizvodnja materiala (izdelava cementa, opek, izolacijskih materialov, umetnih materialov ter prevoz teh materialov) kot gradnja objekta, vzdrževanje le-tega (ogrevanje, obnova) in razgradnja vsega materiala po rušitvi. Kako in zakaj zgraditi sodobno hišo in onesnažiti okolje 10x manj s klasično gradnjo? Vse bolj se v praksi uveljavljajo energijsko zelo učinkovite hiše kot odgovor na podnebne spremembe in zmanjšanje stroškov obratovanja. Predavanje bo predstavilo prehod iz primerov dobre prakse v zakonsko obvezo, ki za stanovanjske hiše sledi po leto 2020.

 

Nedelja 28. november: 17:00 – 18:00: 

 • Racionalna raba energije (Lucijan Batista, ENSVET)

Vsebina:

Kako zmanjšati stroške v družinskem proračunu, z manjšo porabo energije, si bomo ogledali z naslednjih vidikov: zmanjševanje rabe z vidika večjih investicij (večje investicije, veliki prihranki), zmanjševanje rabe z vidika priročnih ukrepov (večino lahko opravimo sami) in zmanjševanje rabe z vidika spremembe določenih navad (ne stanejo nič, so pa lahko zelo učinkovite).

 

Ponedeljek 27. november: 17:00 – 18:00:

 • Vlaga in plesen v stanovanjih (Primož Krapež, ENSVET)

Vsebina:

Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja – razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja.

Torek 29. november: 16:00 – 18:00:

 • Varčevanje z vodo in učinkovita priprava tople sanitarne vode (Patricjo Božič, ENSVET)

Vsebina:

P Premalo se zavedamo kako dragocena dobrina je voda. V kuhinji in kopalnici pogosto porabimo več vode, kot je v resnici potrebujemo. Tekom predavanja boste spoznali, kako lahko z upoštevanjem enostavnih nasvetov pričnete varčevati z vodo. Izvedli boste tudi kateri so najprimernejši sistemi za pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu.

 • Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada j.s. za občane (Patricjo Božič, ENSVET)

Vsebina:

Predstavljeni bodo krediti in nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2016, ki so namenjeni za spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Podrobno vam bomo predstavili podrobnosti in novosti ter odgovarjali tudi na vaše vprašanje.

 

Patricjo Božič

Energetski svetovalec mreže ENSVET

Energetski svetovalec mreže ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada. Kot svetovalec deluje v svetovalni pisarni v Ljubljani in na Vrhniki.

Prejšnji članekSeptembra je bila poraba električne energije za 1 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015
Naslednji članekTesla predstavlja revolucionarne solarne kritine

Energetski svetovalec mreže ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada. Kot svetovalec deluje v svetovalni pisarni v Ljubljani in na Vrhniki.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.