Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila. Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

  • Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb” (Vlada RS),
  • Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) in
  • Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Upravičenci za prijavo operacij so osebe ožjega javnega sektorja.

Za izvedbo operacij prenov stavb ožjega javnega sektorja po tem povabilu je na na voljo cca. 4,55 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, ki bo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji rok pa 21. 11. 2016.

Vloge se predložijo na predpisanih obrazcih po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila povabila.

Več informacij

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.